Política de Privacidad


Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l'informem sobre la política de protecció de dades de Tecnic Metal·listes I S.L.


Responsable del tractament

Tecnic Metal·listEs I S.L., d'ara endavant TM, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de TM.

TM informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TM es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.


Obtenció de les dades

Els Usuaris, mitjançant l'entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al TM són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.


Finalitat

Mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s'hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per TM i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Legitimació

Les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.


Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.


Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.


Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per Tecnic Metal·listes I S.L.

L'interessat té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si en TM s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la cancel·lació de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  • A l'oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats en la legislació vigent
  • A la portabilitat de les seves dades
  • A revocar el consentiment prestat

Sense perjudici de l'anterior, l'interessat podrà posar-se en contacte amb Tecnic Metal·listes I S.L., C/ Santander 11 08620 Sant Vicenç dels Horts , Barcelona o en l'adreça de correu electrònic tecnic@tecnicmet.com

Així mateix, quan l'interessat consideri que no s'ha donat efectivitat a l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Coneix els nostres serveis. Aquí pots descarregar el nostre fulletó d'informació general.